Szerző Téma: Gondolataim / Az első apostol és próféta  (Megtekintve 454 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Kamilla

  • Moderátor
  • Fórumlakó
  • *
  • Hozzászólások: 5779
  • Nem: Nő
  • Utoljára aktív:2019. December 06. - 19:12:30
Dátum: 2019. Július 19. - 18:42:22
Az első apostol és próféta

Van egy eléggé közismert Igerész, amit többször olvasta, hallottam már, de csak most figyeltem fel benne valamire Ábellel kapcsolatban.
Sosem gondoltam Rá úgy, mint próféta, vagy apostol, pedig ez nagyon is kézenfekvő.

Lukács 11:47-51
Jaj néktek! mert ti építitek a próféták sírjait; a ti atyáitok pedig megölték őket.   
Tehát bizonyságot tesztek és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit; mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat.
Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat; és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek;    
Hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott,   
Az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között: bizony, mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől.

Máté 23:27-35
Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakva.
Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.
És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.
Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat.
Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
Annak okáért, íme prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök.
Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.


Ha Ábel élete nem ért volna olyan hirtelen, és tragikusan véget, akkor Ő lehetett volna az első apostol, próféta.

Mi is az apostol definíciója?
Bizonyos feladatra kiválasztott és kiküldött ember, aki teljhatalmat kap és megbízóját teljességgel képviseli.
Gyülekezet alapító!
Legfőbb tekintéllyel rendelkeztek (a 12 apostol) az első gyülekezetekben azok tanítására, és hitük szilárd megalapozására.
Erről beszél Pál apostol is az 1Kor 3:10-ben is.    
Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít reá. Ki- ki azonban meglássa mimódon épít reá.
Tisztségük, megbízatásuk nem szállt át másokra - kivéve iskariótes Júdást, de akit helyébe választott Isten, ő is végig ott volt Jézus mellett -, mert tisztségük egyetlenszerű, megismételhetetlen volt. Csak ők voltak közvetlen tanúi Jézus Krisztus munkálkodásának, halálának, feltámadásának.

Ábelnél természetesen ez nem áll fenn, viszont ő közvetlenül tanulhatott a szüleitől, akik közvetlenül Istentől voltak tanítottak. Látták Őt, beszéltek Vele, élvezték jelenlétét, gondoskodását.
Ismerhették Isten szavait, amiket Ádámnak és Évának mondott az Édenkertben.
1Mózes 3:14-19
És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
Tövist és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét.
Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel.

Bizonyára mindezeket átadták fiaiknak, és Ábel ebből nagyon sok mindent megtudhatott, megismerhetett Istenről, tervéről az emberiséggel.
Ábel igaz ember volt, bölcs, istenfélő, tehát volt szoros kapcsolata Istennel. Ismerte Őt, sőt, Isten is ismerte Ábelt.

Őmiattuk történt az első állatáldozat.
1Mózes 3: 21 És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.

Úgy gondolom, hogy ennek ismeretében, és jelentőségének megértése miatt vitt állatáldozatot Isten színe elé.
A hit hősei között is szerepel.
Zsidó 11:4 Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
 
1Mózes 4:3-8
Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.


Nincs megírva, miről beszélgetett a két testvér, de mivel az után történt ez, miután mindketten odajárultak a Teremtő színe elé ajándékaikkal, és Ő csak Ábel ajándékát fogadta el, feltételezhető, hogy erről volt szó közöttük. Lehet, Ábel próbálta megmagyarázni testvérének, miért is történt ez így, de Káin nem tudta elfogadni az igazságot, meggyűlölte Ábelt, és meg is ölte.
Ezzel megakadályozta, hogy Ábel be tudja tölteni szolgálatát, és egész vérvonalának véget vetett.

A Teremtő Isten gondoskodott más utódról, vérvonalról, hogy hosszú távú terve megvalósulhasson.
1Mózes 4:25-26
Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.
Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak.
Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.

1Mózes 5:1-8
Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.
Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.
Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.
És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.
Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.
És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala
.
(…)
29-32
És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.
És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.
És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet
.

Sém vitte tovább azt a vérvonalat, amelyben sok idő múlva megszületett a Megváltó.
Lukács 3:
23. Maga Jézus pedig mintegy harminc esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,
(….)
36-38
Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé,
Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,
Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.A próféta Isten szószólója. Az ószövetségi próféták nem magyarázták Isten üzenetét, hanem csak tovább adták a szavakat, amelyeket Isten rájuk bízott. Két fontos feladatuk volt: az igehirdetés, tanítás, és a jövőbeli dolgok kijelentése, amennyiben Isten azt megjelentett előttük.

Tehát Ábel esetében minden adott volt arra, hogy apostol, próféta lehessen kortársai körében, ha megéli.


Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.