Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289759 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2070 Dátum: 2019. Október 23. - 09:17:31

2019. október 23. szerda

Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá: "Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?" Ő tagadta, és megint csak azt mondta: "Nem vagyok." A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt: "Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?" Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas.

Jn 18,25-27.

VISELJÜK A JELVÉNYÜNKET!

Jézus mondta: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. (Mt 16,24)

Rendőrtiszt és rendőrlelkész is vagyok, s mindkét szerepemhez másik jelvényt viselek. Ahogy a fejemen is csak egy kalapot hordhatok, az egyenruhámon is egyszerre csak egy jelvény lehet. Mivel lelkészi hivatásom állandó készültséget kíván, néha elutasítok olyan kéréseket, melyek ellentétben állnak rendőri munkámmal. Néha nemet mondok bizonyos kérésekre, mert nincs kedvem áldást mondani több száz ember előtt. Néha nem esik jól feltenni a lelkészi jelvényt.
Mindig küzdöttem a keresztény hitem viselésével is. Részben ez a küzdelem motivált abban, hogy rendőrlelkész legyek, mert azt gondoltam, ez a szerep majd lehetetlenné teszi, hogy elrejtsem a hitemet. S mégis, bár számtalan lelkészi feladatot végzek, néha megtagadom az Úr hívását.
Minden hívőnek van egy "hit jelvénye", s Jézus arra bátorít, hogy tűzzük ki minden reggel, hadd ragyogjon egész nap szavainkon és tetteinken keresztül! Mégis, a gúnytól, az elutasítástól, netán az üldöztetéstől félve gyakran nem valljuk meg hitünket. De mikor a rejtőzködést választjuk, mégis tudjuk, hogy irgalmas Urunk arra vár, hogy újra felragyogtassa és visszahelyezze "jelvényünket", és visszaküldhessen bennünket a világ szolgálatára.

Imádság: Drága Úr Jézus, add, hogy megvalljuk hitünket! Adj erőt, hogy hitünk újra ragyoghasson! Ámen.

Az az elhívatásom, hogy szavaim és tetteim hitemet tükrözzék.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2071 Dátum: 2019. Október 24. - 11:57:39
2019. október 24. csütörtök

Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amikor föltekintett, és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, azt kérdezte: Kik ezek? Ő így felelt: A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau: Mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte: Arra, hogy elnyerjem uram jóindulatát. Ézsau ezt mondta: Van nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied! De Jákób ezt mondta: Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám.

1Móz 33,1-10.

HAMU

Jákób mondta Ézsaunak: Amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál. (1Móz 33,10)

A bátyámmal sokáig nem jöttünk ki egymással. Gyermekként istenítettem, mindenhová követtem, de ő nem szerette, ha körülötte vagyok. Úgy tűnt, hogy élvezte, ha megríkathat és felbosszanthat. Még felnőttként sem tudtunk egy szobában lenni veszekedés nélkül. Nagyon vágytam rá, hogy barátok legyünk, de a gyerekkoromból megmaradt harag megakadályozott ebben.
Az egyik nap ima közben rájöttem, hogy a bátyám nincs is tudatában, hogy a régmúlt miatt megbántott vagyok. Így aztán nincs értelme az ő bocsánatkérésére tovább várni. A Bibliából tudtam, hogy Isten azt akarja, bocsássak meg neki. De hogyan tegyem anélkül, hogy kínos helyzetbe hoznám.
Papírra vetettem az összes múltbéli bántásait. Miután mindegyik tételt elolvastam, megálltam, és arra kértem Istent, segítsen elengedni a haragomat és valóban megbocsátani. Ezek után elégettem a papírt, és a hamuját elküldtem a bátyámnak egy kis üzenettel, hogy nincs már panaszom ellene. Bár a bátyám soha nem említette az üzenetet, a kapcsolatunk megváltozott. Én is sokat változtam. Nem ment ez egyik napról a másikra, de ma már nincs harag bennem, és barátokká váltunk.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy megtanítasz megbocsátani, hogy szabadon szerethessünk téged és egymást. Ámen.

Megjavíthatom a kapcsolatomat valakivel, ha megbocsátok neki, ahogy Isten megbocsát nekem.

IMÁDKOZZUNK AZ EGYMÁSTÓL ELIDEGENEDETT TESTVÉREKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2072 Dátum: 2019. Október 25. - 08:48:07

2019. október 25. péntek

Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő thesszalonikaiak gyülekezetének: kegyelem néktek és békesség.
Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.

1Tessz 1,1-10.

CSAK VESSÜK A MAGOT

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. (Ef 2,10)

A múlt héten egy apa jött el hozzám, hogy köszönetet mondjon, amiért ingyen tanítom a fiát angolra. Elmondta, hogy semmivel nem tudja visszafizetni a kedvességemet. Csak háláját tudja felajánlani, és a munkaerejét, ha szükségem lenne rá. Azt is elmondta, hogy ezzel arra ösztönöztem, hogy ő is ellenszolgáltatás nélkül segítsen másokon.
Bármely alkalmazásban vagy szolgálatban állunk, a Biblia arra bíztat, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt abban a munkában, amivel Isten bízott meg minket. Lehet, hogy mások triviálisnak tartják a munkánkat. Lehet, hogy mi magunk is csak kis munkának tartjuk, aminek kicsi az eredménye, sőt az is lehet, hogy nem fogjuk meglátni a munkánk gyümölcsét.
A jó, amit Krisztus követőiként szerte a világon megosztunk, kétségtelenül sok gyümölcsöt terem, még akkor is, ha nem vagyunk ennek tudatában. Ha ma őszintén teszünk valami jót, annak később lehet következménye. Ezért, ha továbbra is vetjük Isten jóságának magvait, azok szárba fognak szökkenni, és idővel Isten népének életében gyümölcsöt teremnek.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy őszintén és kedvességgel forduljunk azokhoz, akikkel a mai napon találkozunk! Ámen.

Egy szerető cselekedetnek óriási hatása lehet akár most vagy később.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2073 Dátum: 2019. Október 26. - 09:57:33

2019. október 26. szombat

Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2Tim 3,10-17.

TOVÁBBADÁS

De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét. (Zsolt 103,17-18)

A lányunk várandós a hetedik unokánkkal. Mostanában tartottak egy babaváró partit. Míg nyitogatták a kisbaba ajándékokat, azon tűnődtem, mennyire szeretik őt már most. Arra is rájöttem, hogy én, mint anya és nagymama a lányommal milyen fontos befolyást gyakorolunk majd ennek a kisfiúnak az életére.
Pál Timóteushoz intézett levelében elismeréssel szól Timóteus nagyanyjáról, Loisról, és édesanyjáról, Eunikéről. Ők ismertették meg a fiút az írásokkal, és vezették el a hitre. Pál arra kéri, hogy ragaszkodjon a gyermekkorában tanultakhoz. Timóteus a legjobbaktól tanult. Lois és Euniké jelentős mintát mutattak arra, hogyan kell hívő életet élni.
Loishoz hasonlóan mindnyájunknak feladata van, hogy megtanítsuk Isten üzenetét gyermekeinknek. Ha tudatosan továbbadjuk a hitünket a következő generációnak, ők majd viszonzásképpen erre fogják tanítani a gyermekeiket.

Imádság: Mennyei Atyánk! Segíts, hogy tovább tudjuk adni üzenetedet, amelyekre bennünket is megtanítottak! Ámen.

Vajon ma kinek lehetek követendő példa?

IMÁDKOZZUNK A LEENDŐ SZÜLŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2074 Dátum: 2019. Október 27. - 08:36:18
2019. október 27. vasárnap

Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgált neki.
Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: "Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta."

Mt 8,14-17.

NINCSENEK KORLÁTOK

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Mt 7,7)

Miután kiderült, hogy anyám demenciában szenved, magamhoz vettem. Gyógyszereket és étrend kiegészítőket kapott, de állapota egyre romlott. Viselkedése ellenséges volt, és nem ismerte meg családtagjait. Kimerültem és elbátortalanodtam.
Imádkoztam, hogy legyen erőm, és szeretettel tudjam gondozni. Egyik este arról olvastam, hogy Jézus miképpen gyógyította meg Péter anyósát. Eszembe sem jutott Istent arra kérni, gyógyítsa meg az anyukámat. Egyáltalán, nem túl nehéz ezt a betegséget meggyógyítani? Aztán eszembe jutott, hogy az Istent semmilyen emberi probléma nem korlátozza. Örömmel kértem hát Krisztust, hogy gyógyítsa meg anyámat.
Nem történt azonnal változás. Folytattuk a napi rutint, és anyukám kezdett egyre közreműködőbb lenni, emlékezni a rokoni kapcsolatokra, és ami a legfőbb, békésebb lett. Amikor az unokatestvérem elismerte, hogy tisztább a gondolkodása, tudtam, hogy az imám meghallgatásra talált. Anyukám még két évet élt, hűségesen imádkozott a családtagjaiért, név szerint.
Lehet, hogy a diagnózis téves volt, vagy a gyógyszerek stabilizálták anyukám állapotát, a napi rutin segített, vagy egy csodás gyógyulás következett be. Nem tudom, de nem is érdekel. Egyet tudok: Istenhez folyamodtam, és ő válaszolt.

Imádság: Urunk, adj bátorságot nekünk kérni tőled, és nemcsak olyat, amelyről hisszük, hogy lehetséges! Ámen.

Isten mindent megtehet, nincsenek korlátok.

IMÁDKOZZUNK A DEMENCIÁTÓL SZENVEDŐ BETEGEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2075 Dátum: 2019. Október 28. - 09:24:32

2019. október 28. hétfő

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.

2Kor 1,21-22.

A BETÉTDÍJ VISSZATÉRÍTÉSE

Pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. (2Kor 1,22)

A nyári hónapokban, mikor az iskola már véget ért, gyakran voltam a nagyszüleimnél. Egyik kedvenc emlékem, mikor üdítőt vettem ki a hűtőjükből. Nekünk otthon műanyag kétliteres palackjaink voltak, de a nagyszüleim hagyományos üvegpalackokat tartottak. Olyan időszakban nőttem fel, amikor szinte minden eldobható volt, így az üres üvegeket is csak úgy kidobtam. A nagymamám kihalászta a palackot a szemétből, és a címkéjére mutatott, melyen ez állt: "betétdíjas termék". Elmagyarázta, hogy az üveges üdítőkért kicsit többet kell fizetnie; de ha az üveget visszaviszi, az üzlet visszaadja a betétdíjat. Ennek az eljárásnak köszönhetően a palackok nem végzik szemétlerakókban, és az italvállalat is pénzt spórol.
Egy olyan időszakban, amikor a tárgyak mellett az emberek is eldobhatónak tűnnek, jó emlékezni a 2Kor 1,22 szavaira. Pál azt mondja: Isten zálogot helyezett a szívünkbe. Ez a zálog a Szentlélek, az elkövetkezendő jó dolgok garanciája. Isten nem dob félre és nem felejt el minket. Nem számít, mennyire kiüresedünk, Isten Lelke feltölt bennünket, és a jövőnkre mutat. Biztosak lehetünk abban - miközben már most ismerhetjük Isten Szentlelkét -, az örökkévalóságban is vele leszünk.

Imádság: Drága Istenünk, segíts meglátni, hogy annyira törődsz velünk, hogy Lelkedet helyezted belénk. Ez a garanciája, hogy örökké veled leszünk! Ámen.

Isten Lelke emlékeztet az eljövendő nagyszerű dolgokra.

IMÁDKOZZUNK, HOGY BÍZZUNK A SZENTLÉLEKBEN!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2076 Dátum: 2019. Október 29. - 08:15:01
    s
    Írj áhítatot!
    Mobil applikáció
    Részletes keresés

2019. október 29. kedd

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.

Ef 6,18-20.

ISTEN MEGHALLGAT

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

2016 februárban börtönbüntetésre ítéltek. Ez új és váratlan élmény volt számomra, miután az országomat katonaként, a városomat pedig tűzoltóként szolgáltam. 2017 júniusában egy idősebb férfit raktak a cellámba, aki beszélt az evangéliumról. Hét nappal később elfogadtam Jézust, mint Megváltómat. A cellatársammal naponta imádkoztunk és igét tanulmányoztunk, csodálatos módon kezdtem megismerni Isten szeretetét.
Új barátom adott nekem egy Bibliát, amelyben a Jak 5,16 ki volt emelve. Másnap közölték vele, hogy áthelyezik egy másik börtönbe, így mindketten buzgón imádkoztunk, hogy ne kelljen elmennie. Amikor távoznia kellett volna, az áthelyezést visszavonták. Ám három héttel később a barátomat mégis másik börtönbe szállították. Ahelyett, hogy dühös lettem volna Istenre, amiért elválaszt bennünket, folyamatosan olvastam az igét, és állandóan imádkoztam, hogy Isten újra hozzon össze minket.
Tizenkét nappal később mindkettőnket áthelyeztek ugyanarra a helyre, és ismét cellatársak lettünk. Isten valóban válaszolt az imáinkra, ahogyan azt reméltük. Jelenleg van egy gyülekezeti csoportunk jó néhány másik fogvatartottal. Minden alkalommal, amikor összejövünk, imádkozunk egymásért.

Imádság: Istenünk, ha elveszettek és szomorúak vagyunk a megpróbáltatásoktól, kérünk, adj nekünk erőt! Ámen.

Minden nap imádkozom, hogy legyen meg az Úr akarata.

IMÁDKOZZUNK A BÖRTÖNBEN LÉVŐ KERESZTÉNYEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2077 Dátum: 2019. Október 31. - 10:36:17

2019. október 31. csütörtök

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.

Róm 12,9-13.

RENDÍTHETETLEN

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Mt 6,33)

Amikor fiatalabb voltam, hetente kétszer vagy háromszor golfoztam együtt a barátaimmal. Meglehetősen versengő típus voltam. Amikor különösen jól játszottam, a következő alkalommal még jobbat vártam el magamtól. A következő játékok azonban általában az év legrosszabbjai közé tartoztak. Azt gondolom, hogy a jó eredményre összpontosítottam, amit el fogok érni, ahelyett, hogy teljes figyelmet szenteltem volna minden egyes ütésemre. A jó golfozóknak folyamatosan emlékeztetniük kell magukat arra, hogy szemüket a labdán tartsák, hogy minden lövést véghez tudjanak vinni.
Az Úr szolgálatában még fontosabb, hogy elkerüljük a zavaró tényezőket. A napi igények elterelhetik figyelmünket az Istennel való kapcsolatunkról, egyéb törekvéseink pedig elvonhatnak minket a célunktól. Pál apostol arra hív minket, hogy rendíthetetlenek legyünk az imádságban, ami segít szem előtt tartani Isten iránti elkötelezettségünket.

Imádság: Urunk, segíts nekünk, hogy kitartsunk az imádságban és az irántad és mások felé való szolgálatban! Ámen.

Ma arra összpontosítok, amire Isten elhívott.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK SOK MINDEN ELTERELI A FIGYELMÜKET!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2078 Dátum: 2019. November 02. - 09:27:29

2019. november 2. szombat

A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

Zsolt 46.

NEHÉZ TERHEK

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)

Akkoriban, amikor a házasságom tönkrement, és az egyedülálló szülői szerep várt rám, az érzelmek elrejtésének mestere lettem. Azt mutattam, hogy magabiztos és vidám vagyok, a valóságban azonban kétségbeesett, levert és kiüresedett voltam.
Az elején a valódi érzéseimet csak az imádságaimban voltam képes kifejezni, és eközben szavaimat elárasztotta az aggodalom, a harag és az elkeseredés. Beismertem, hogy én magam nem tudom kezelni a dolgokat, és végül engedtem, hogy Isten hordja a terheimet. Ez úgy történt, hogy mindent megosztottam megbízható gyülekezeti testvérekkel. Hetenként beszélgettem egy hívő lelki gondozóval. Egészségesebb életmódba kezdtem, ügyelve a helyes táplálkozásra és a megfelelő mozgásra. Isten hűséges volt szeretetében, bátorításában, és velem volt napjaim minden percében. Így megtapasztalhattam azt a békességet és megújulást, amelyre annyira szükségem volt.
A valós érzéseink elrejtése fárasztó dolog, és nem igazán segítség a nehéz helyzetekben. Ha feladjuk ezt a magatartást, és engedjük, hogy Isten hordozza nehéz terheinket, ez az igazi segítség. A Biblia olvasásakor és imádságkor érezhetjük Isten jelenlétét, s ez erőt és megnyugvást ad számunkra.

Imádság: Szerető Istenünk, add, hogy mindig érezzük közelségedet és készségedet terheink viselésében! Ámen.

Isten könnyít terheimen, ha az irányítást átadom neki.

IMÁDKOZZUNK A HÍVŐ KERESZTÉNY GONDOZÓKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2079 Dátum: 2019. November 03. - 12:19:07

2019. november 3. vasárnap

Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá: "Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak." Jézus azonban ezt mondta nekik: "Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!" Ők pedig így válaszoltak: "Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk." Ő pedig ezt mondta: "Hozzátok ide nekem azokat!" Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.

Mt 14,13-21.

MEGOSZTANI, AMINK VAN

A nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. (2Kor 8,2)

A tűz gyorsan terjedt egyik lakásról a másikra, és a hatalmas épület majdnem teljesen leégett. Több, mint nyolcvan ember halt meg a lángokban. Százak váltak otthontalanná, és sokan kerültek az utcára - minden vagyonuk odaveszett. Még mielőtt a lángokat eloltották volna, a környékbeli emberek összesereglettek, és élelmet, ruhákat és vigasztalást ajánlottak fel a károsultaknak. Néhányan még szállást is felkínáltak.
A hatóságok túl lassúak voltak a helyzet kezelésében, így jobbára a szomszédokra és a nonprofit szervezetekre maradt a szükség és a szenvedés enyhítése. A makedóniai gyülekezethez hasonlóan a környéken élő emberek többségének sem volt sok mindenük, de készek voltak megosztani másokkal, amijük volt. Soha ne gondoljuk, hogy majd mások segítenek, vagy hogy az emberek majd megbirkóznak a nehéz helyzettel. Az ötezer ember megvendégelése történetében a tanítványok kérték Jézust, küldje el az embereket, hogy vegyenek maguknak élelmet. Ő azonban azt mondta: "Ti adjatok nekik enni!" (Mt 14,16) András erre odavitt Jézushoz egy fiúcskát, aki kész volt felajánlani az ebédjét (Jn 6,8-9). Bármelyikünk lehet ilyen fiú, ha Isten kinyújtott karjaként cselekszünk, és enyhülést viszünk a szükségben lévőknek.

Imádság: Urunk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és adj kegyelmet, hogy megosszuk azt másokkal! Ámen.

Ma megosztom másokkal, amit Isten adott nekem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2080 Dátum: 2019. November 04. - 08:48:34

2019. november 4. hétfő

Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábaknak: "Nincs rátok szükségem!" Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.

1Kor 12,18-27.

ISTEN CÉLJÁRA TEREMTVE

Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. (Ézs 64,7)

Gyülekezetünk női csoportja minden november végén rendez egy sütemény vásárt, hogy a helyi misszió céljára adományokat gyűjtsön. Ezek az alkalmak összekapcsolják a gyülekezet különböző generációit; közösen, egységben dolgoznak. Idén úgy döntöttem, hogy aprósüteményeket és csokoládés szeletet sütök. Ahogy az alapanyagokat készítgettem a sütéshez, eszembe jutott, hogy én is Isten kezének alkotása vagyok. Ahogy én összegyúrom a sütemény alkotóelemeit, Isten is úgy formál engem céljainak megfelelően. Isten képmására vagyunk teremtve, felkészítve a szolgálat végzésére (Ef 4,12).
Amikor nem érzem a felkészítettséget, akkor is hagyatkozhatok Isten hatalmára, nem kell a saját erőmben bíznom. Sokféle szolgálati lehetőségünk van, kicsik és nagyok egyaránt. Mindenkinek megvan a maga része: talán pénzt előteremteni a gyülekezeti süteményvásár révén, vagy megírni egy áhítatot, vagy elmenni a missziós munkába. Ahogy haladunk előre az Isten útján, hitünk növekszik, és ő vágyakozást ad a szívünkbe, hogy új módokon szolgáljunk neki.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy képmásodra alkottál minket, a neked való szolgálatra. Mutasd meg, hogyan szolgálhatunk ma téged! "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod... Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten felkészít a szolgálat végzéséreNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2081 Dátum: 2019. November 05. - 09:09:40

2019. november 5. kedd

Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.

Kol 4,2-6.

A BÉKESSÉG SZAVAI

Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. (Kol 4,6)

A postahivatalban a sorban mögöttem álló üzletembernek el kellett érnie a repülőgépét. Míg a sorban állók meddő beszélgetést folytattak a lassú kiszolgálásról, ő azt mondta: "Azért nem annyira rossz ez. Biztos vagyok benne, hogy el fogom érni a gépet." A beszélgetés azután áttevődött a gyenge repülőtéri szolgáltatásokra és a goromba biztonsági emberekre. Az üzletember ellenkezett: "Én minden héten repülök Phoenixből. A járatok majdnem mindig pontosan indulnak, a biztonságiak pedig udvariasak". És mesélni kezdte utazási élményeit.
Amikor sorra kerültem a pultnál, hátraléptem, és előre engedtem. "Nem, nem szükséges" - felelte. "De én ragaszkodom hozzá" - válaszoltam. Miután feladta a küldeményét, megfordult, és átnyújtott nekem egy ajándékot, egy élénkpiros gumizsiráfot, melyen a cége logója volt. Ez arra késztette a mögöttem lévő embert, hogy a fülembe súgja: "Ez aztán szuper!"
A Kol 4,6-ban Pál apostol arra buzdít, hogy "Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni". A szavaink számítanak. Az üzletember a csípős, kritikus szavakat elismerő, melegszívű megjegyzésekké változtatta. Ez a vidám zsiráffigura az íróasztalomon emlékeztet, hogy mindig a békés szavakat válasszam.

Imádság: Drága Urunk, segíts észrevennünk a lehetőségeket a békesség magvainak hintésére! Ámen.

Szeretném, ha beszédem mindig kedves lenne.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2082 Dátum: 2019. November 06. - 09:17:38
2019. november 6. szerda

Az ÚR azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? - kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az ÚR ezt mondta: Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked! És úgy tett Sámuel, ahogyan az ÚR megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal - felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra! Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az ÚR felkentje, aki most itt van. De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: Ezeket nem választotta az ÚR. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb - felelte ő -, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak: Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az! Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába.

1Sám 16,1-13.

LELKI RÖVIDLÁTÁS

Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7)

Néhány évvel ezelőtt rövidlátást és szemtengelyferdülést állapított meg nálam az orvos. Sorstársaim bizonyára tudják, milyen nehézségeket okoz folytonosan szemüveget viselni, de anélkül minden homályos, és nehéz a tárgyak felismerése. Látok egy alakot a távolban, de nem tudom, ki az, s ez zavaró és lehangoló lehet.
Néha hasonló lelki rövidlátással élünk, szemellenzőkkel, melyek akadályozzák, hogy túllássunk önigazultságunkon, előítéleteinken és sztereotípiánkon. Felcímkézzük az embereket, és felidézzük a múltbéli hibáikat. Jézus azonban, látva az embereknek az élet meghatározta körülményeit, irgalommal és szeretettel fordult feléjük. A vámszedőket és prostituáltakat egyenlő tisztelettel kezelte. Ezzel elnyerte az emberek igaz szeretetét és bizalmát.
Krisztus követőiként az a feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk, és segítő kezet nyújtsunk mindenkinek, függetlenül helyzetüktől és körülményeiktől. Hiszen Krisztus ránk tekintett, amikor elesettek voltunk, és szeretetében, irgalmában megmentett minket.

Imádság: Drága Urunk, vedd el a lelki szemellenzőnket, és segíts a te látásmódoddal tekinteni az emberekre, szeretettel és könyörülettel! Ámen.

Isten leginkább azt nézi, ami a szívemben van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2083 Dátum: 2019. November 07. - 08:49:05

2019. november 7. csütörtök

"Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas."

Lk 6,32-36.

MEGBOCSÁTÁS

Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 8,39)

Tizennégy éves koromban hat hónapig szenvedtem egyik osztálytársam durva bánásmódjától. Összerándultam, amikor szembeköpött, vagy hazafelé a buszon az oldalamba bökött vagy csúfolódott. Amikor gyűlölködő telefonokkal kezdett gyötörni, a szüleim intézkedtek, hogy tartsa távol magát tőlem.
Jézus kéri, hogy áldjuk azokat, akik átkoznak minket, és imádkozzunk azokért, akik bántalmaznak (Lk 6,28). Tudtam, hogy Jézus megbocsátott az őt bántóknak, de bizonytalan voltam, hogyan bocsássak meg diáktársamnak. Szüleim bátorítására elkezdtem a gyülekezetbe járni. Jelentkeztem egy otthonba önkéntesnek, ahol megtanultam, hogy keveset törődjek az engem ért bántásokkal, sokkal inkább mások szükségleteivel.
A szívem már kész volt a hallásra, amikor egyik barátnőm azt mondta, az igazi békesség elnyeréséhez meg kell bocsátanom a lánynak. Segített azzal, hogy mondta: gondoljak Jézussal együtt rá. Miközben küszködtem kimondani "megbocsátok neki", elképzeltem, hogy Jézus átöleli őt.
Ahányszor a lányra gondolok, Jézus ölelő karjaiba képzelem őt. Ráébredtem, hogy neki is Isten szeretetére van szüksége. Isten elfogad és szeret minket, és ez a szeretet a megoldás.

Imádság: Istenünk, köszönjük csodálatos szeretetedet. Segíts megbocsátanunk másoknak és szeretni őket! Ámen.

Semmi sem választhat el engem Isten szeretetétől.

IMÁDKOZZUNK A BÁNTALMAZÓKÉRT ÉS ÁLDOZATAIKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2084 Dátum: 2019. November 08. - 08:29:40
2019. november 8. péntek

Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást; nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak.
Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk.

1Jn 3,11-24.

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (1Jn 3,18)

Második gyermekünket várva Connecticut államból Ohióba költöztünk. Mivel olyan sok minden új volt számomra, és nem dolgoztam, az első néhány hónapban a napokat magányosnak és hosszúnak éreztem az éppen járni tanuló gyermekemmel.
Barátaink segítségével találtunk egy gyülekezetet, és csatlakoztunk az egyik házi csoporthoz. Három nappal az első csoportos beszélgetés után megszületett a kislányunk. Az első néhány hét kemény volt, erősen igyekeztem időt szakítani a kisfiamra, és eleget tenni az újszülött igényeinek is. Estére elfáradtam és aggodalmaskodtam, hogyan fogom kibírni a következő napot.
Csodálatos dolog történt. Kis csoportunk tagjai jelentek meg az ajtónknál egymás után házi készítésű ételekkel. Sokukkal csak azon az első beszélgetésen találkoztunk. Nem csak ízletes ételeket hoztak, de Krisztus jó illatát is. Szeretettel fordultak felénk zűrzavaros helyzetünkben, bár alig ismertek minket. Néhányan maguk is életük fontos változásait élték meg, mégis áldozatot hoztak, és ily módon törődtek velünk. Tettük arra emlékeztetett minket, hogy Jézus gyakran olyan embereken keresztül mutatja meg szeretetét és gondoskodását, akik az igének nemcsak hallgatói, de cselekvői is. Micsoda áldás ez!

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy akkor küldesz szerető embereket, amikor arra leginkább szükségünk van. Ámen.

Hogyan oszthatom meg ma Krisztus szeretetét másokkal?